REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.) przez firmę Hoost Michał Jędrzejczak Łukasz Tomaszek spółka cywilna z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4/A10, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6462963084. Telefon kontaktowy +48324310460.


SPIS TREŚCI

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne

§ 3. Zamówienie usługi

§ 4. Zawarcie Umowy

§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 6. Opłaty abonamentowe

§ 7. Kolejny okres abonamentowy

§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi

§ 10. Wymagania techniczne

§ 11. Gwarancja jakości usług

§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

§ 14. Ochrona danych osobowych

§ 15. Rozwiązanie Umowy

§ 16. Postanowienia końcowe

Gwarancja Jakości Usług (SLA)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia Usług Hostingowych” określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

2. Dokument SLA - dokument „Gwarancja jakości usług (SLA)”, który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

3. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług.

4. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

5. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

6. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

7. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

8. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Klienta.

9. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

11. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.

12. Okres abonamentowy - okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta. w przypadku Klientów będących Konsumentami, minimalny Okres abonamentowy wynosi miesiąc.

13. Zamówienie - złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane.

14. Pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.

15. Uruchomienie usług hostingowych - dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.

16. Limit transferu - ustalony przez Operatora i określony w Specyfikacji technicznej usług maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do serwera danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

17. Dostępność Usług hostingowych - widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

18. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT ub Pro forma.

19. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

20. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.).

21. Netykieta - zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet.

22. Strefa Klineta lub Panel Klienta – udostępniane przez Operatora narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej, aktualizować swoje dane, wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz faktur drogą elektroniczną.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Umowie, której składnikami są Regulamin, Dokument SLA, Cennik usług oraz Specyfikacja techniczna usług.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa.

4. Poza Umową, Regulaminem, Cennikiem usług, Specyfikacją techniczną usług oraz Dokumentem SLA Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług.

5. Usługodawca nie ingeruje w sposób wykorzystania udostępnionych Usług pod warunkiem, że zachowania Klienta nie będą sprzeczne z treścią Regulaminu, niezgodne z polskim prawem, zasadami netykiety, jak również nie będzie to szkodziło renomie i dobremu imieniu Usługodawcy.

6. Dzień aktywacji Usługi jest jednocześnie dniem zawarcia Umowy między Usługodawcą a Klientem.

7. Istnieje możliwość zmiany treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oraz w wyniku wprowadzania nowych Usług. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w Regulaminie, jednakże w takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o wprowadzonych zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia, uznaje się, że akceptuje on postanowienia nowego Regulaminu, co skutkuje automatycznym przedłużeniem Umowy.


§ 3. Zamówienie usługi

1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.

2. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Usługodawcę w materiałach informacyjnych lub w ofercie Usługodawcy. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Zamówienie zawiera również oświadczenia Klienta, o których mowa w ustępach poprzedzających.

3. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych personalnych i kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), a także wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia faktury. Podanie nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu, co upoważnia Usługodawcę do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta. W takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykorzystywane.

4. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

5. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

 1. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,
 2. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,
 3. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
 4. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów.

6. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji Usługi dokumentu proforma. Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu samodzielnie przez Klienta w ciągu 7 dni od daty aktywacji Usługi w Panelu Administracyjnym.

7. Usługodawca wystawia dokument proforma 24 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi. Jeżeli Klient przekroczy okres abonamentowy i nie dokona wpłaty, jego Usługa zostanie zablokowana na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty z banku Usługodawcy spowoduje odblokowanie dostępu do Usług w ciągu 24 godzin. Po tym terminie, jeżeli nadal nie zostanie odnotowane potwierdzenie wpłaty nastąpi usunięcie aktywowanej Usługi (wszystkich plików zamieszczonych na serwerze) i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie (banki, poczta itp.).


§ 4. Zawarcie Umowy

1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:

 1. przez przystąpienie przez Operatora do świadczenia usług hostingowych po złożeniu przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienia w trybie określonym w § 3 oraz potwierdzeniu przez Operatora, w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, jego otrzymania,
 2. przez zawarcie umowy w formie pisemnej.

5. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

6. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem Pro formy lub faktury VAT przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

7. W przypadku umów zawieranych z Klientami będących Konsumentami, po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Operator przed rozpoczęciem świadczenia Usługi hostingowej przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie obejmuje: Regulamin, Dokument SLA, Specyfikację techniczną usług, Cennik usług oraz informację o wyrażonej przez Klienta zgodzie, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.


§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy

1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług, Cenniku usług oraz w Dokumencie SLA.

2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:

 1. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
 2. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,
 3. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
 4. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
 5. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia >Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,
 6. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,
 7. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
 8. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:
  • stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
  • serwisów o treści erotycznej oraz „warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
  • propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
  • upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
  • upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
  • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,
  • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,
  • obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
  • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
  • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,
  • spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa,
  • odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,
 9. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych)
 10. wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,
 11. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
 12. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
  • korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,
  • korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
  • wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę),
  • wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę
 13. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora – w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich,
 14. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę,
 15. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA,
 16. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników,

4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.

5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

6. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Klienta lub Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.


§ 6. Opłaty abonamentowe

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

5. Klient dokonuje Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej Pro formy lub faktury VAT. Pro forma albo faktura VAT jest doręczana za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

6. Operator wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Operator przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia i następnie widoczny w Panelu Klienta w zakładce „Faktury i płatności”. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania w Panelu Klienta adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego Okresu abonamentowego, wielkości Limitu transferu z i do sieci Internet oraz zasobów serwera ponad parametry określone w Specyfikacji technicznej usług, Operator wystawi Klientowi Pro forma zgodnie z Cennikiem usług obejmującą dodatkowy Limit transferu w wielkości prognozowanej do końca Okresu abonamentowego lub odpowiadającą rzeczywistemu obciążeniu zasobów serwera przez Klienta. Klient ma możliwość weryfikacji obciążenia zasobów serwera w Panelu Klienta (po zalogowaniu do usługi którą wykupił) lub bezpośrednio w Strefie Klienta.

8. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym lub poprzez płatność online w terminie wskazanym na Pro formie lub fakturze VAT. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.

9. Płatności przelewem online dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności DotPay.pl.

10. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu online, o którym mowa w ust. 9 powyżej:

 1. płatności za pośrednictwem systemu płatności online mogą dokonywać osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz,
 2. Operator udostępnia na stronie internetowej hoost.pl odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do serwisu operatora płatności online,
 3. po zatwierdzeniu przez Klienta transakcji i wybraniu formy płatności za pomocą systemu płatności online Klient zostaje przekierowany na stronę internetową systemu operatora płatności online,
 4. w celu potwierdzenia płatności Klient powinien dokonać potwierdzenia płatności na stronie internetowej systemu operatora płatności online zgodnie z zasadami określonymi przez system operatora płatności online,
 5. bezpieczeństwo transakcji zapewnia i gwarantuje operator systemu płatności online.

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 opłata abonamentowa uiszczana przez Klienta niebędącego Konsumentem jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

12. Z zastrzeżeniem ust. 13 Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.

13. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w następujących przypadkach:

 1. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora,
 2. złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
 3. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Klienta będącego Konsumentem.

14. W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej – z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.


§ 7. Kolejny okres abonamentowy

1. Umowa, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe, ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny - równy poprzedniemu - Okres abonamentowy, chyba że Klient przed upływem poprzedniego Okresu abonamentowego na który została zawarta Umowa, dokona jej wypowiedzenia na zasadach określonych w Regulaminie.

2. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego, lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Pro formę lub fakturę VAT obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Pro formy lub faktury VAT, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6 - 9. Zmiana Cennika usług związana z automatycznym przedłużeniem Umowy o kolejny Okres abonamentowy w przypadku Klienta będącego Konsumentem wymaga wyrażenia przez niego zgody, o której mowa w § 16 ust. 6, przy czym brak wyrażenia zgody przez Klienta będącego Konsumentem w czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego, oznacza, że Umowa nie ulega przedłużeniu, a Operator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zaprzestania świadczenia Usług hostingowych.

3. Opłata abonamentowa uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

4. Brak wypowiedzenia przez Klienta Umowy przed upływem poprzedniego Okresu abonamentowego na który została zawarta Umowa oraz niewniesienie opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Pro formie lub na fakturze VAT, o czym mowa w ust. 2 powyżej, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta należnej Opłaty abonamentowej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, Operator wezwie Klienta do zapłaty należnej mu Opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty w ciągu 21 dni od dnia doręczenia mu wezwania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje, że Umowa wygasa. Wygaśnięcie Umowy nie wpływa na powstałe wcześniej zobowiązania Klienta wobec Operatora w tym prawo Operatora do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Operator upoważniony jest do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.

7. W przypadku wystawienia przez Operatora Pro formę, Operator wystawi fakturę VAT niezwłocznie po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej.

8. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.


§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

 1. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez >Operatora,
 2. wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych,
 3. Klientów Operatora,
 4. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania Awarii przez Klienta.

2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

 1. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,
 2. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,
 3. rozsyłania Spamu,
 4. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.

3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator obowiązany jest go zawiadomić o zamiarze oraz przyczynie przystąpienia do działań określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 - 6.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.

5. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1 lub 2 spowodują wyrządzenie szkody Operatorowi, Operator wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.

6. W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy admin@hoost.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu.


§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi

1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących do:

 1. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,
 2. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,
 3. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

3. Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.

4. Wprowadzanie i aktualizacja danych Klienta, wybór i akceptacja formy płatności oraz kontrola stanu rozliczeń realizowana jest za pomocą Panelu Klienta.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzecie, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Postanowień zawartych w pkt. 5 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami. W takim przypadku strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących tą odpowiedzialność.


§ 10. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową FireFox: 4.0 lub wyższej, Internet Explorer: 9.0 lub wyższej, Opera: 10.5 lub wyższej, Chrome: 5.0 lub wyższej.

2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wymienione w ust. 1. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie Usług hostingowych specyfikacji oprogramowania wymaganego dla korzystania z określonych funkcjonalności lub narzędzi administracyjnych.


§ 11. Gwarancja jakości usług

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, której warunki zostały określone w Dokumencie SLA.

2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.


§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

 1. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,
 2. braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
 3. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),
 4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,
 5. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,
 6. naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,
 7. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);
 8. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, „złamanie” danych dostępowych itd.),
 9. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,
 10. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,
 11. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,
 12. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego,
 13. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

4. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.

5. Klient nie będący Konsumentem może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

6. Operator zastrzega sobie prawo do:

 1. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,
 2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,
 3. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,
 4. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:
  • naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub Użytkowników przez
  • nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu), narażenia systemu
  • pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,
  • naruszenia Regulaminu lub Umowy.

7. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

8. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego Operatora.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

10. Postanowienia ograniczające odpowiedzialność Operatora wobec Klienta zawarte w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania w stosunku do Klientów będących Konsumentami. Odpowiedzialność Operatora wobec Klientów będących Konsumentami kształtuje się na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących tą odpowiedzialność.

11. Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania do Umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami. W zakresie wskazanym w ust. 6 względem Konsumentów stosuje się zasady przewidziane

w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych aktów prawnych.


§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@hoost.pl lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres siedziby firmy: Hoost Michał Jędrzejczak Łukasz Tomaszek spółka cywilna, ul. Estetyczna 4/A10, 43-100 Tychy.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,
 2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
 3. datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.

3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


§ 14. Ochrona danych osobowych

1. Operator, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. jedn. z późn. zm., dalej: u.o.d.o.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.).

2. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.

3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.

4. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.


§ 15. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W przypadku, gdy drugą stroną Umowy jest Konsument, Operator może wypowiedzieć Umowę jedynie ze wskazaniem ważnych przyczyn wypowiedzenia oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

2. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę, w jakiej Umowa została zawarta.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 Klient będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Pozostałe informacje dotyczące odstąpienia od Umowy zawiera Pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku:

 1. rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy,
 2. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub zasad Netykiety,
 3. korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 4. wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom,
 5. podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. od h) do l) Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator informuje go pisemnie o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w pkt a – e, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 3 dni, do ich zaprzestania. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu Klient będący Konsumentem nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w pkt a – e, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług hostingowych.

5. Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy.

6. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta poprzez anulowanie usługi w Strefie Klienta według swego wyboru ze skutkiem w terminie 24 godzin od chwili anulowania usługi lub na koniec okresu abonamentowego


§ 16. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

2. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej Operatora.

5. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

6. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje

Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postanowienia nowego Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku Klienta będącego Konsumentem zmiana Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika usług w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), wiąże Klienta jeżeli Klient w najbliższym terminie wypowiedzenia Umowy wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

7. Nieistotne zmiany Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika Usług, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego ustępu. Nieistotne zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

8. Postanowienia zawarte w ust. 7 nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

9. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług lub w Cenniku usług wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść: Operator, Klienci lub Użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowej zmiany treści Regulaminu, Dokumentu SLA, Specyfikacji technicznej usług lub Cennika usług, Operator jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w § 16 ust. 6 Regulaminu.

10. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

11. Regulamin w wersji z dnia 10.10.2015r.Gwarancja Jakości Usług (SLA)

Zgodnie z priorytetowym celem firmy STRONY-DOMENY jakim jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, firma wdrożyła gwarancje dotyczące funkcjonowania usług hostingowych oraz zapewnienia odpowiedniej pomocy serwisowej. Celem wdrożenia jest określenie norm jakości, czasu reakcji na zgłaszane awarie oraz rekompensat z tytułu nie spełnienia poniższych warunków. Gwarancja Jakości świadczonych Usług (Service Level Agreement - SLA) jest wyrazem odpowiedzialności oraz troski o jak najlepsze wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz okazanego zaufania.


§ 1. Definicje

1. Regulamin - „Regulamin świadczenia Usług Hostingowych” określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

2. Dokument SLA - niniejszy dokument „Gwarancja jakości usług (SLA)”, który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

3. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

4. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

5. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług.

6. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

7. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

8. Awaria - brak widzialności Usług hostingowych poza Siecią przez czas dłuższy niż 15 minut.

9. Przerwa techniczna - związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Operatora, z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem brak widzialności Usług hostingowych poza Siecią.

10. Problem - zgłoszony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej problem lub zapytanie Klienta, które dotyczy funkcjonowania Sieci lub Usług hostingowych.


§ 2. Poziom usług

Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu dostępności świadczonych przez niego usług hostingowych. Mając na względzie powyższe, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego monitorowania dostępności usług hostingowych. Monitorowanie usług następuje z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, które zapewnia niezwłoczne powiadomienie dyżurującego administratora o wykrytej awarii.


§ 3. Kopie bezpieczeństwa

Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych przez Abonentów na serwerach Usługodawcy. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w systemie rotacyjnym i przechowywane są na zewnętrznym serwerze.


§ 4. Przerwy techniczne

Usługodawca będzie informował Abonentów za pośrednictwem wiadomości e-mail o terminach planowanych przerw technicznych. Usługodawca zobowiązuje się, że ewentualne przerwy techniczne będą miały miejsce w miarę możliwości w godzinach nocnych i nie będą jednorazowo dłuższe niż 4 godziny.


§ 5. Gwarancje i rekompensaty

Gwarantowany czas dostępności usług wynosi 99,7 % czasu w miesiącu kalendarzowym. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę określonego wyżej poziomu dostępności usług, Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu ważności usługi hostingowej (tj. bieżącego okresu rozliczeniowego) o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usług, ponad określony poziom dostępności usług (99,7%). Rekompensata udzielana jest na wniosek Abonenta.


§ 6. Wyłączenia

Zapisy niniejszego dokumentu nie mają zastosowania jeżeli są wynikiem lub są związane z jedną z niżej wymienionych okoliczności:

 • działanie siły wyższej, na które Usługodawca nie ma wpływu, takie jak na przykład: zmiany przepisów, wojna, rozruchy, sabotaż, konflikt zbrojny, pożar, powódź, kradzież, strajk, nieprawidłowe działanie i awarie sieci telekomunikacyjnych, nieprawidłowe działanie oprogramowania,
 • brak dostępu lub problemy z dostępem do sieci Internet leżące po stronie Abonenta lub firm trzecich (np. dostawców internetu),
 • zaplanowana przerwa techniczna, aktualizacja oprogramowania użytkowanego przez Usługodawcę lub konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego Usługodawcy lub firm trzecich,
 • nieprawidłowe działanie serwerów DNS pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
 • włamania do systemów informatycznych Usługodawcy,
 • korzystanie z usług hostingowych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 • działanie oprogramowania Abonenta, które może spowodować brak dostępu do usług hostingowych.


Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


Prawo odstąpienia od Umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę: Hoost Michał Jędrzejczak Łukasz Tomaszek spółka cywilna z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4/A10, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 646-253-23-61, adres e-mail: admin@hoost.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Firma Hoost Michał Jędrzejczak Łukasz Tomaszek spółka cywilna z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4/A10, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 646-253-23-61, adres e-mail: admin@hoost.pl. Telefon kontaktowy 603-373-125.


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy świadczenia Usług hostingowych.

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………......................................................…...........……

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………….......................................................……………..

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………......................................................…….…......…

Podpis konsumenta(-ów)**: ……………………………………………………….......................................................………….……

Data: ………………………………………………………………….……

Miejscowość: ………………………………………………………..…


* Niepotrzebne skreślić

** Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Powered by WHMCompleteSolution